شنار

2. [ ش َ ] (اِ) گیاهی دوایی که زوفا نیز گویند

2022-12-04
    اختصار هابي بيرثدي
  1. (شَ) [ ع
  2. 7/18/21 More options
  3. الشَنارُ: العيب والعار